حکم نهایی شماره ۱۹ (۹ دی ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۹۸
شماره رای ۱۹-۹۸-۲
شماره سند ۹۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 30/12/1982
خواهان هارزا انجینیرینگ کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جورج اچ. آلدریچ
C98 doc 97 Fa
Case No: ۹۸