حکم نهایی شماره ۱۹۷ (۸ آبان ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۴۸۰
شماره رای ۱۹۷-۴۸۰-۱
شماره سند ۲۱۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 30/10/1985
خواهان توش راس اند کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، کوروش-حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C480 Doc 210 FA
Case No: ۴۸۰