حکم نهایی شماره ۱۹۶ (۲۸ بهمن ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۳۰۲
شماره رای ۱۹۶-۳۰۲-۳
شماره سند ۲۲۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 17/02/1986
خواهان اینترنشنال تکنیکال پراداکتس کورپوریشن و شرکت فرعی تماماً متعلق به آن، آی تی پی اکسپورت کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان های تابعه ی آن نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع ملی وکالتاً از جانب سازمان هواپیمائی کشوری
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین،
C302 Doc 222 FA
Case No: ۳۰۲