حکم نهایی شماره ۱۹۴ (۱۵ آبان ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۱۱
شماره رای ۱۹۴-۱۱۱-۱
شماره سند ۱۴۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 06/11/1985
خواهان اینترنشنال اسکولرز سرویسز، اینک
خوانده شرکت ملی صنایع مس ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، کوروش-حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C111 doc 142 FA
Case No: ۱۱۱