حکم نهایی شماره ۱۹۲ (۱۲ مهر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۲۸۵
شماره رای ۱۹۲-۲۸۵-۲
شماره سند ۱۶۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 04/10/1985
خواهان جنرال داینامیکس تلفن سیستمز سنتر، اینکورپوریتد (سابقاً مشهور به استرامبورگ-کارلسون کورپوریشن) و جنرال داینامیکس اینترنشنال کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران، و بانک ملی ایران
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، حمید بهرامی احمدی، جرج اچ. آلدریچ
C285 Doc 166
Case No: ۲۸۵