حکم نهایی شماره ۱۹۱ (۳ مهر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۵۹
شماره رای ۱۹۱-۵۹-۱
شماره سند ۲۵۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 25/09/1985
خواهان کوئستک اینکورپوریتد
خوانده وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C59 Doc 252 FA
Case No: ۵۹