حکم نهایی شماره ۱۸ (۲۴ اذر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۳۰
شماره رای ۱۸-۳۰-۳
شماره سند ۵۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 15/12/1982
خواهان گرانایت استیت ماشین کامپانی، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک صادرات ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، ، م. جهانگیر ثانی
C30 Doc 52 FA
Case No: ۳۰