حکم نهایی شماره ۱۸۹ (۲۱ شهرویر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۴۵۸
شماره رای ۱۸۹-۴۵۸-۳
شماره سند ۷۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 12/09/1985
خواهان برتن ماکس و هری اومن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C458 Doc 72
Case No: ۴۵۸