حکم نهایی شماره ۱۸۷ (۲۵ مهر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۳۲۵
شماره رای ۱۸۷-۳۲۵-۳
شماره سند ۱۲۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 17/10/1985
خواهان فیوترا تریدینگ اینکورپوریتد
خوانده سازمان آب و برق خوزستان
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C325 DOC 122
Case No: ۳۲۵