حکم نهایی شماره ۱۸۴ (۲۱ شهریور ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۶۱
شماره رای ۱۸۴-۱۶۱-۱
شماره سند ۱۰۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 12/09/1985
خواهان آی.ان.ا کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، کوروش-حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C161 Doc 104
Case No: ۱۶۱