حکم نهایی شماره ۱۸۰ (۶ تیر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۶۴
شماره رای ۱۸۰-۶۴-۱
شماره سند ۱۵۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 27/06/1985
خواهان سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C64 Doc 159 FA
Case No: ۶۴