حکم نهایی شماره ۱۷۶ (۱۴ مرداد ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۲۵۵
شماره رای ۱۷۶-۲۵۵-۳
شماره سند ۱۶۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 05/08/1985
خواهان دیگ آو دله ور، اینکورپوریتد، آندر هیل آو دله ور، اینکورپوریتد
خوانده شرکت نوسازی و عمران تهران، دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین
C255 Doc 160 FA
Case No: ۲۵۵