حکم نهایی شماره ۱۷۵ (۲۰ خرداد ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۸۰
شماره رای ۱۷۵-۱۸۰-۳
شماره سند ۲۶۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 10/06/1985
خواهان هارنیشفگر کورپوریشن
خوانده وزارت راه و ترابری، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، ماشین سازی اراک، ماشین سازی پارس
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C180 Doc 264
Case No: ۱۸۰