حکم نهایی شماره ۱۶۶ (۱۶ اسفند ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۵
شماره رای ۱۶۶-۳۵-۳
شماره سند ۲۷۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 07/03/1985
خواهان آر. جی. رینولدز توباکو کامپانی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت دخانیات ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C35 Doc 271 FA
Case No: ۳۵