حکم نهایی شماره ۱۶۵ (۹ اسفند ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۴۱
شماره رای ۱۶۵-۳۴۱-۱
شماره سند ۳۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 28/02/1985
خواهان وسترن داینامیکس کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران سازمان اتکاء
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C341 Doc 34 FA
Case No: ۳۴۱