حکم نهایی شماره ۱۶۳ (۱۱ بهمن ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۹۴۹
شماره رای ۱۶۳-۹۴۹-۳
شماره سند ۱۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 31/01/1985
خواهان محمد موسوی
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه سه
داوران نیلس منگارد ، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین
C949 Doc 15
Case No: ۹۴۹