حکم نهایی شماره ۱۶۲ (۱۱ بهمن ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۷۶۳
شماره رای ۱۶۲-۷۶۳-۳
شماره سند ۱۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 31/01/1985
خواهان منوچهر حدادی
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین
C763 Doc 18
Case No: ۷۶۳