حکم نهایی شماره ۱۴۳ (۱۹ آذر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۲۷
شماره رای ۱۴۳-۱۲۷-۳
شماره سند ۱۰۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/07/1984
خواهان موریسون-کنودسن پاسیفیک لیمیتد
خوانده وزارت راه و ترابری و جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C127 Doc 100 FA
Case No: ۱۲۷