حکم نهایی شماره ۱۴۲ (۶ شهریور ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۰۰
شماره رای ۱۴۲-۱۰۰-۳
شماره سند ۸۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 28/08/1984
خواهان هود کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک ملت
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C100 Doc 86 FA
Case No: ۱۰۰