حکم نهایی شماره ۱۴۰ (۲۰ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۹۴
شماره رای ۱۴۰-۱۹۴-۲
شماره سند ۱۴۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 11/07/1984
خواهان لیسکم کورپوریشن گیفتد اینکورپوریتد
خوانده سازمان انرژی اتمی ایران بانک مرکزی ایران
شعبه دو
داوران
C194 Doc 140
Case No: ۱۹۴