حکم نهایی شماره ۱۳۹ (۲۰ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۶۶
شماره رای ۱۳۹-۱۶۶-۲
شماره سند ۱۱۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 11/06/1984
خواهان تایم اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک صنعت و معدن، شرکت چاپ و نشر دانش نو
شعبه دو
داوران ویلیام ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C166 Doc 114 FA
Case No: ۱۶۶