حکم نهایی شماره ۱۳۸ (۸ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۸۲
شماره رای ۱۳۸-۸۲-۲
شماره سند ۱۳۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 29/06/1984
خواهان ویلیام بایکوف و جرج ایزن پرسر
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران ویلیام ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C82 Doc 132 FA
Case No: ۸۲