حکم نهایی شماره ۱۳۶ (۸ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۴۹/۵۰
شماره رای ۱۳۶-۴۹/۵۰-۲
شماره سند ۱۲۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 29/06/1984
خواهان گولد مارکتینگ اینکورپوریتد جانشین هوفمن اکسپورت کورپوریشن
خوانده وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران ویلیام ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C49-C50 Doc 123 FA
Case No: ۴۹/۵۰