حکم نهایی شماره ۱۳۵ (۳۰ مرداد ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۳
شماره رای 135-33-1
شماره سند ۱۱۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 21/08/1984
خواهان سی‌لند سرویس، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتی‌رانی
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C33 Doc 119 FA
Case No: ۳۳