حکم نهایی شماره ۱۳۳ (۱۸ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۴۰
شماره رای ۱۳۳-۳۴۰-۳
شماره سند ۹۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 09/07/1984
خواهان کل مین فودز اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت سیمرغ
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C340 Doc 97 FA
Case No: ۳۴۰