حکم نهایی شماره ۱۲ (۸ مهر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۲۸۱
شماره رای ۱۲-۲۸۱-۳
شماره سند ۳۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 30/09/1982
خواهان جنرال اتمیک کامپنی
خوانده سازمان انرژی اتمی ایران، و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، جهانگیر ثانی
C281 Doc 35
Case No: ۲۸۱