حکم نهایی شماره ۱۲۳ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۲۸۳
شماره رای ۱۲۳-۲۸۳-۳
شماره سند ۸۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 14/05/1984
خواهان جنرال داینامیکس کورپوریشن، جنرال داینامیکس اینترنشنال کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران، و نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C283 Doc 87 FA
Case No: ۲۸۳