حکم نهایی شماره ۱۲۲ (۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۸
شماره رای ۱۲۲-۳۸-۳
شماره سند ۸۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/05/1984
خواهان شرینگ کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C38 Doc 89 FA
Case No: ۳۸