حکم نهایی شماره ۱۱۷ (۱۷ فروردین ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۹۹
شماره رای ۱۱۷-۱۹۹-۳
شماره سند ۱۱۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 19/03/1984
خواهان امریکن هاوزینگ اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری کل کشور، بانک صادرات ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C199 Doc 113 FA
Case No: ۱۹۹