حکم نهایی شماره ۱۱۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱
شماره رای ۱۱۶-۱-۳
شماره سند ۱۳۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 14/03/1984
خواهان ویلیام ال. پریرا اسوشی‌ایتس ایران
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C1 Doc 135
Case No: ۱