حکم نهایی شماره ۱۱۵ (۱۷ فروردین ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۹۲۸
شماره رای ۱۱۵-۹۲۸-۳
شماره سند
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 06/04/1984
خواهان سی. بی. ا. اینترنشنال کورپوریشن
خوانده دولت ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C928 Doc 71
Case No: ۹۲۸