حکم نهایی شماره ۱۱۴ (۲۶ اسفند ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۴۰
شماره رای ۱۱۴-۱۴۰-۲
شماره سند ۲۵۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/03/1984
خواهان تی.سی.اس.بی اینکورپوریتد
خوانده ایران
شعبه دو
داوران ویلیام ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C140 Doc 250
Case No: ۱۴۰