حکم نهایی شماره ۱۱۰ (۴ بهمن ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۴۴
شماره رای ۱۱۰-۱۴۴-۲
شماره سند ۶۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 03/02/1984
خواهان جک دابلیو. مک کی، جونیور، رکسا نامک کی
خوانده شرکت نوشابه سازی ایران بانک مرکزی ایران جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جورج اچ. آلدریچ
C144 Doc 64 fr
Case No: ۱۴۴