حکم نهایی شماره ۱۰۹ (۱۱ بهمن ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۳۲۸
شماره رای ۱۰۹-۳۲۸-۲
شماره سند ۴۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 31/01/1984
خواهان تکنولوجی اینترپرایزز
خوانده شرکت معاملات خارجی
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C328 DOC 43
Case No: ۳۲۸