حکم نهایی شماره ۱۰۸ (۲۴ بهمن ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۵۹۱
شماره رای ۵۹۱-۱۰۸- اف تی
شماره سند ۱۷۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 13/02/1984
خواهان بانک ملت
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا، کراکر نشنال بنک
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران ویلم ریپهاخن، نیلس منگارد، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین، شفیع شفیعی، گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C591 Doc 170
Case No: ۵۹۱