حکم نهایی شماره ۱۰۸ (۲۴ بهمن ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۵۸۲
شماره رای ۱۰۸-۵۸۲-اف تی
شماره سند ۱۸۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 13/02/1984
خواهان بانک ملت
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا، منیوفکچرز هانور تراست کامپنی، جی تی ای اینترنشنال اینکورپوریتد
شعبه هیات عمومی
داوران جرج اچ. آلدریچ، شفیع شفیعی، هوارد ام. هولتزمن، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C582 Doc 186
Case No: ۵۸۲