حکم نهایی شماره ۱۰۴ (۳۰ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۸۳
شماره رای ۱۰۴-۱۸۳-۱
شماره سند ۴۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 20/01/1984
خواهان الکساندرلیانز لیانوسوف
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C183 Doc 48 fr
Case No: ۱۸۳