حکم نهایی شماره ۱۰۰ (۶ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۸۰
شماره رای ۱۰۰-۲۸۰-۲
شماره سند ۱۰۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 27/12/1983
خواهان مورگن ایکو ایپمنت کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری ایران، نیروی دریائی ایران
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C280 Doc 104
Case No: ۲۸۰