حکم نهایی شماره ۴۴۶ (۱۲ آبان ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۴۴۶-۱۰۰۸۷-۲
شماره رای ۱۰۰۸۷
شماره سند ۷۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 03/11/1989
خواهان ویلیام ری هالیفیلد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، سیدخلیل خلیلیان، جرج اچ. آلدریچ
C10087 Doc 70 fr
Case No: ۴۴۶-۱۰۰۸۷-۲