حکم نهائی شماره ۳۹۹ (۹ آبان ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۲۷۳
شماره رای ۳۹۹-۱۰۲۷۳-۳
شماره سند ۵۴
توضیح حکم نهائی
تاریخ ثبت 30/11/1988
خواهان هیدتومو شینتو
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C10273 Doc 54 FA
Case No: ۱۰۲۷۳