حکم نهائی شماره ۳۷۲ (۷ تیر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۵۱۳
شماره رای ۲۷۲-۱۰۵۱۳-۲
شماره سند ۹۵
توضیح حکم نهائی
تاریخ ثبت 28/06/1988
خواهان لینن، فورتینبری اند اسوشییتس اینک
خوانده جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سابقاْ‌ وزارت اطلاعات و جهانگردی)
شعبه دو
داوران روبرت برینر، سیدخلیل خلیلیان، جرج اچ. آلدریچ
C10513 Doc 95 FA
Case No: ۱۰۵۱۳