حکم نهائی شماره ۳۶۰ (۳۱ فروردین ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۵۱۴
شماره رای ۳۶۰-۱۰۵۱۴-۱
شماره سند ۹۳
توضیح حکم نهائی
تاریخ ثبت 20/04/1988
خواهان لئونارد و میویس دیلی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C10514 Doc 93 fr
Case No: ۱۰۵۱۴