حکم نهائی شماره ۳۵۴ (۲۶ اسفند ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۰۴۲۷
شماره رای ۳۵۴-۱۰۴۲۷-۲
شماره سند ۳۷
توضیح حکم نهائی
تاریخ ثبت 16/03/1988
خواهان کترین فی هیلت
خوانده جمهوری اسلامی ایران و داننشگاه شهید چمران (سابقاْ دانشگاه جندی شاپور)
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C10427 Doc 37
Case No: ۱۰۴۲۷