حکم نهائی شماره ۲۳۳ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۰۳۳۵
شماره رای ۲۳۳-۱۰۳۳۵-۳
شماره سند ۶۲
توضیح حکم نهائی
تاریخ ثبت 08/05/1986
خواهان تئودور لاث
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C10335 Doc 62 FA
Case No: ۱۰۳۳۵