حکم نهائی شماره ۲۳۱ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۲۱۲
شماره رای ۲۳۱-۱۰۲۱۲-۲
شماره سند ۲۷
توضیح حکم نهائی
تاریخ ثبت 02/05/1986
خواهان نوآ الن بیگل
خوانده جمهوری اسلامی ایران،‌ شرکت هواپیمائی ملی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C10212 Doc 27
Case No: ۱۰۲۱۲