حکم نهایی شماره ۲۲۲ (۲۷ فروردین ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱-۵۱۷
شماره رای ۲۲۲-۱۰۵۱۷-۱
شماره سند ۵۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 15/04/1986
خواهان امنای دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C10517 Doc 56 FA
Case No: ۱-۵۱۷