حکم مبتی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۲۴ (۷ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۵۱
شماره رای ۱۲۴-۵۱-۲
شماره سند ۱۳۴
توضیح حکم مبتی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 27/04/1984
خواهان هالیبرتون کامپانی، ایمکوسرویسز، (انگلستان) لیمیتد
خوانده شرکت دورین/ایمکو و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران ویلیام ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C51 Doc 134 fr
Case No: ۵۱