حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین (۷ مهر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۱۳۰۰
شماره رای ۳۹۵-۱۱۳۰۰-۱
شماره سند ۱۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 29/09/1988
خواهان رمزی الکتریک کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، هوارد ام. هولتزمن، اسداله نوری
C11300 Doc 19
Case No: ۱۱۳۰۰