حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین ۵۹۹ (۲۹ شهریور ۱۳۸۰)

شماره پرونده ۲۶۱
شماره رای ۵۹۹-۲۶۱-۳
شماره سند ۳۲۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 20/09/2001
خواهان آوکو کورپوریشن
خوانده شرکت صنایع هواپیمایی ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C261 Doc 322
Case No: ۲۶۱