حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین ۴۳۴ (۹ شهریور ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۸۱۰
شماره رای ۴۳۴-۸۱۰-۱
شماره سند ۳۰۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 31/08/1989
خواهان فلور کورپوریشن، فلور اینترکانتیننتال اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت خدمات نفت ایران، شرکت خدمات نفت ایران با مسئولیت محدود
شعبه یک
داوران بنگت برومس، سید خلیل خلیلیان، هوارد ام. هولتزمن
C810 Doc 304
Case No: ۸۱۰